ERETİM BİLGİSAYAR HİZMETELERİ VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ
WEBINAR KATILIMCILARINA YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

Eretim Bilgisayar Hizmetleri ve Danışmanlık Limited Şirketi ("Şirketimiz" veya “Eretim”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği ve korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu bilinçle kişisel verilerinizi işlerken mevzuattan doğan yükümlülüklerimize uygun hareket etmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla siz webinar katılımcılarımızı bilgilendirmek isteriz.

1.     İşlenen Kişisel Verileriniz ve Toplanma Yöntemi

Bu Aydınlatma Metni, webinar katılımı için belirteceğiniz ad ve soyadınız, e-posta adresiniz, çalıştığınız şirket ve pozisyonunuz, webinar kapsamında iletebileceğiniz soru ve talepleriniz, webinarlarımıza ilişkin geri bildirimleriniz gibi özel nitelikli olmayan kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin bilgilendirmeyi kapsamaktadır.

Kişisel verileriniz, webinar faaliyetlerinin yürütülmesi ve çevrimiçi eğitim süreçlerinin organize edilmesi için kayıt esnasında doldurmuş olduğunuz kayıt formu aracılığıyla ve/veya seminerlere aktif katılım sağlamanız halinde sayısal ortamda otomatik yollarla sözlü veya yazılı olarak toplanır.

Yanı sıra, webinarlarımız ile ilgili bizlere yönelteceğiniz soru, talep ya da görüşlerinizi daha iyi anlayabilmek adına webinarlarımız sonrasında da sizlerle iletişime geçebilir, otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı ya da sözlü olarak sizden ek bilgi talep edebiliriz. Ek bilgiler doğrudan sizin tarafınızdan da otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı ya da sözlü olarak Şirketimize iletilebilir. Bu veriler de işbu Aydınlatma Metni’ne tabidir.

Tercihinize bağlı olarak ilgili görsel konferans hizmeti sunan şirketin ürünlerine (online toplantı / video konferans platformu ya da uygulamalarına) kaydolmanız ve ilgili ürünlere ilişkin hesap oluşturmanız durumunda, söz konusu şirket, sizden ek kişisel veri talep edebilir. Ancak bu gibi ek kişisel veriler, Şirketimizin veri işleme amaçları ile ilgili olmayıp bu kişisel veriler açısından Şirketimiz veri sorumlusu olmayacaktır. İlgili şirket tarafından talep edilecek bu kişisel veriler de bizlerle paylaşılmamaktadır. Bu gibi durumlarda, ilgili şirketin kişisel verilerin korunması ve gizliliği politika ve bilgilendirmelerini incelemenizi tavsiye ederiz.

2.     Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendi gereği; şirketimiz tarafından sunulan hizmetin organizasyonu ve icrası amacıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz yalnız gerekli olduğu ölçüde, KVK Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasının (f) bendi uyarınca, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeyecek ve aleyhinize sonuç doğurmayacak şekilde Eretim tarafından webinarlarımızın sizlere ve diğer katılımcılarımıza yararlı olabilmesi için meşru menfaatlerimiz kapsamında;

-        Webinarlarımızın planlanması, organize edilmesi ve icrası,

-        Webinar kapsamında bizlere sorabileceğiniz sorulara cevap verilebilmesi ve katılımcılarımızın webinarlarımızdan beklediği faydaların gerçekleştirilmesi,

-        Geri bildirimlerinizin ve katılım istatistiklerinin analiz edilmesi, bu analizler sonucunda elde edilen anonim verilerin sonradan değerlendirilmesi,

-        Webinarların kalitesi, yetkinliği, güvenirliği, hukuka ve Şirket politikalarına uygun gerçekleştirilebilmesini temin etmek için denetim çalışmalarının yapılması,

amaçları ile işlenebilecektir.

Yanı sıra, KVK Kanunu’nun 5. maddesinin birinci fıkrası uyarınca alınan açık rızanıza istinaden, kişileştirilmiş içerikler gönderilmesi ve pazarlama faaliyetleri kapsamında satış ekibimiz tarafından sizler ile iletişime geçilebilmesi için kişisel verileriniz işlenmektedir.

3.     Kişisel Verilerin Aktarılması 

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel verileriniz yalnızca bizim tarafımızdan işlenecek olup yurtiçi ya yurtdışında herhangi üçüncü bir kişiye aktarılmayacaktır.

4.     Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kanun’da sayılan istisnai haller saklı kalmak üzere, kişisel verileriniz ile ilgili;

-        İşlenip işlenmediğini öğrenme,

-        İşlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

-        İşlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenme,

-        Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-        Kişisel verilerin eksik ya da yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,

-        Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

-        İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-        Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini isteme,

haklarına sahipsiniz.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, Şirketimize ve www.ereteam.com internet sitesinde bulunan “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu”nu doldurarak Şirketimizin merkezinin bulunduğu Cevizli Mah. Mustafa Kemal Cad. Hukukçular Tower Sitesi A Blok 66a/11 Kartal, İstanbul adresine bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya [email protected] mail adresine iletebilirsiniz.

Şirketimize iletmiş olduğunuz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesinde belirlenen işlem ücreti karşılığında, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.

ERETİM BİLGİSAYAR HİZMETLERİ VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ